नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

Auction को लागि सम्पर्क कर्मचारीहरु तोकिएको सम्बन्धमा ।