नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रैमासिक प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 Quarterly Debt Position First Quarter FY २०७९/८० (२०२१/२२) डाउनलोड
2 Quarterly Debt Position Fourth Quarter FY २०२१/२२ (२०७८/७९) डाउनलोड
3 Quarterly Debt Position Third Quarter २०७८७९ डाउनलोड
4 Quarterly Debt Position Second Quarter २०७८/७९ डाउनलोड
5 Quarterly Debt Report (First) of Fiscal Year २०७८-७९ (२०२०-२१) डाउनलोड
6 Quarterly Debt Report (Fourth) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड
7 Quarterly Debt Report (Third) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड
8 Quarterly Debt Report (Second) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड
9 Quarterly Debt Report (First) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड