नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

मासिक प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 २०८० कार्तिक महिनाको ऋण तथा प्राप्ति विवरण डाउनलोड
2 २०८० असोज महिनाको ऋण प्रतिवेदन डाउनलोड
3 भाद्र महिनाको ऋण प्रतिवेदन डाउनलोड
4 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(आषाढ महिना सम्मको) डाउनलोड
5 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(जेष्ठ महिना सम्मको) डाउनलोड
6 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(बैशाख महिना सम्मको) डाउनलोड
7 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण (चैत्र महिना सम्मको) डाउनलोड