नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

मासिक प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 २०८१ असार मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदन । डाउनलोड
2 २०८१ जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदन । डाउनलोड
3 २०८१ बैशाख मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदन डाउनलोड
4 आ.व. २०८०/८१ चैत्र महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण डाउनलोड
5 आ.व. २०८०/८१ फागुन महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण डाउनलोड
6 आ.व. २०८०/८१ माघ महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण डाउनलोड
7 आ.व. २०८०/८१ पुस महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण डाउनलोड
8 आ.व. २०८०/८१ मसिंर महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण डाउनलोड
9 २०८० कार्तिक महिनाको ऋण तथा प्राप्ति विवरण डाउनलोड
10 २०८० असोज महिनाको ऋण प्रतिवेदन डाउनलोड
11 भाद्र महिनाको ऋण प्रतिवेदन डाउनलोड
12 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(आषाढ महिना सम्मको) डाउनलोड
13 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(जेष्ठ महिना सम्मको) डाउनलोड
14 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(बैशाख महिना सम्मको) डाउनलोड