नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धमा ।