नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना