नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

चैत १९ गते रु. १३०५ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।