नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

मध्यम कालिन ऋण व्यवस्थापन रणनीति (MTDS)सम्बन्धि छलफल