नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

ट्रेजरी बिल

2024-04-05

चैत २५ गते रु. २१०० करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

डाउलोड
2024-04-01

T-Bills Weekly Auction Details २०८०-१२-१९

डाउलोड
2024-03-31

चैत १९ गते रु. १३०५ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

डाउलोड