नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रैमासिक प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 २nd Quarterly Debt Position Report of FY २०८०/८१ (FY २०२३/२४) डाउनलोड
2 १st Quarterly Debt Position Report of FY २०८०/८१ (FY २०२३/२४) डाउनलोड
3 ४th Quarterly Debt Position Report of FY २०७९/८० (FY २०२२/२३) डाउनलोड
4 Quarterly Debt Report (Third) of Fiscal Year २०७९/८० (२०२२/२३) डाउनलोड
5 Quarterly Debt Position Second Quarter FY २०७९/८० (२०२२/२३) डाउनलोड
6 Quarterly Debt Position First Quarter FY २०७९/८० (२०२२/२३) डाउनलोड
7 Quarterly Debt Position Fourth Quarter FY २०२१/२२ (२०७८/७९) डाउनलोड
8 Quarterly Debt Position Third Quarter २०७८७९ डाउनलोड
9 Quarterly Debt Position Second Quarter २०७८/७९ डाउनलोड
10 Quarterly Debt Report (First) of Fiscal Year २०७८-७९ (२०२०-२१) डाउनलोड
11 Quarterly Debt Report (Fourth) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड
12 Quarterly Debt Report (Third) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड
13 Quarterly Debt Report (Second) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड
14 Quarterly Debt Report (First) of Fiscal Year २०७७-७८ (२०२०-२१) डाउनलोड