नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

ऋणपत्रहरुको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा ।