नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

नागरिक बचतपत्र र बैदेशीक रोजगार बचतपत्र धनीलाई सूचना ।