नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

T-BILLS र T-BONDS को Auction प्रकृयामा भाग लिनको लागि शुरुमा गरिने प्राविधिक प्रकृयाको जानकारी सम्बन्धमा ।