नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।